Pro-Wash – Algemene Voorwaarden

Gelieve deze Algemene Voorwaarden met aandacht te lezen vooraleer gebruik te maken van de Applicatie of de Website. Opdat u gebruik kan maken van de Applicatie, de Website of de Diensten van Pro-Wash, dient u vooraf akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. U kan zich akkoord verklaren met deze Algemene Voorwaarden door de “Ik ga akkoord” optie aan te vinken. Als u niet akkoord gaat met de inhoud van één of enkele van deze Algemene Voorwaarden gelieve u dan te onthouden van het installeren, gebruiken van of toegang nemen tot de Applicatie en de daarmee gelieerde Diensten.


Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door Pro-Wash zijn de hierna vermelde voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van toepassing op het gebruik van de Applicatie en de Website (www.scanandwash.be en www.scanandwash.com) (de “Website”) en de daarmee gelieerde diensten (de “Diensten”).


Onder Pro-Wash wordt verstaan: AUTO CLEANING SERVICE PRO-WASH BV, met maatschappelijke zetel te Europark-Oost 36, 9100 Sint-Niklaas en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer 0448.606.687 (hierna “Pro-Wash”). Bij verdere vragen omtrent de Applicatie of deze Algemene Voorwaarden kan u ons steeds contacteren op info@pro-wash.be


Pro-Wash behoudt zich het recht voor om te allen tijde, met of zonder reden, (i) deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, (ii) de Applicatie te wijzigen of een bepaalde functie, tijdelijk of definitief, te verwijderen van de Applicatie zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Gebruiker of een derde partij, en (iii) uw toegang tot of gebruik van uw Account, tijdelijk of definitief, te weigeren of te beëindigen zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden.


Wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden zijn onmiddellijk van kracht vanaf het moment dat deze wijzigingen beschikbaar zijn op in onze Applicatie. Door verder gebruik te maken van de Applicatie of uw Account aanvaardt u de wijzigingen aangebracht aan de Algemene Voorwaarden.


In het geval dat u een rechtspersoon bent, garandeert u dat u bevoegd bent en dat u over alle vereiste machtigingen beschikt om uw bedrijf uit te voeren volgens de toepasselijke wetgeving.


1. Algemeen

Pro-Wash stelt de applicatie “Scan&Wash” ter beschikking (de “Applicatie”) waarbij carwash gebruikers (de “Gebruikers”, “u”) de mogelijkheid krijgen digitale jetons aan te schaffen (de “Digitale Jetons”) om deze te gebruiken in een carwash die zich aangesloten heeft bij de Applicatie (de “Carwash”). Gebruikers kunnen op deze manier Digitale Jetons als vergoeding voor de dienstverlening van een aangesloten Carwash(es) gebruiken.


De Applicatie is enkel beschikbaar voor smartphonegebruikers die 18 jaar of ouder zijn. De Applicatie kan enkel gebruikt worden voor het verkrijgen van diensten van de Carwashes voor zover deze geregistreerd zijn in de Applicatie en voor zover de Gebruiker aan de voorwaarden voldoet zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. De dienstverlening verleend door de Carwash valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de Carwash. Pro-Wash komt hier niet in tussen en zal dan ook niet aansprakelijk zijn voor deze dienstverlening.


Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken iedereen de toegang tot deze website en de door ons aangeboden diensten te ontzeggen, op elk moment en om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, voor schending van deze Algemene Voorwaarden.


2. Gebruik van het Account

De Gebruiker zal verantwoordelijk zijn voor de confidentialiteit en de veiligheid van zijn Account login informatie, zoals zijn wachtwoord, en zal verantwoordelijk zijn voor alle activiteiten uitgevoerd onder zijn Account. De Gebruiker zal Pro-Wash onmiddellijk verwittigen indien er onrechtmatig gebruik of vermoedelijk onrechtmatig gebruik is gemaakt van zijn Account, of bij enige andere inbreuk op de beveiliging van zijn Account. Pro-Wash zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade voortvloeiend uit de tekortkomingen van de Gebruiker inzake dit Artikel 2. De Gebruiker garandeert dat hij gerechtigd is de gegevens (betalingsgegevens, nummerplaat, email-adres,…) te gebruiken voor de aanmaak van de Account.


Pro-Wash behoudt zich het recht voor om de activiteiten op een Account te monitoren. Indien Pro-Wash vermoedt dat er op een Account verdachte handelingen, fraude of misbruik plaatsvinden, heeft Pro-Wash het recht om toegang tot een Account te schorsen of eenzijdig te beëindigen.


3. Herroepingsrecht

Indien de Gebruiker een consument is heeft hij het recht de overeenkomst met Pro-Wash te herroepen gedurende een periode van veertien (14) dagen vanaf het ogenblik van aanmaken van zijn Account. Indien er voorafgaand aan de herroeping reeds diensten werden geleverd, zal de Gebruiker gehouden zijn tot de Digitale Jetons die reeds werden uitgegeven. Voor het herroepen van de overeenkomst met Pro-Wash dient een email gestuurd te worden naar info@prowash.be.


4. Aankoop Digitale Jetons

De Gebruiker kan door middel van de Applicatie, Digitale Jetons aankopen bij de aangesloten Carwashes. Deze Digitale Jetons geven de Gebruiker het recht diensten af te nemen bij de respectievelijke Carwash in overeenstemming met de voorwaarden zoals opgelegd door de Carwash.


Om als Gebruiker Digitale Jetons aan te schaffen dient er een Carwash geselecteerd te worden, en de overeenkomstige prijs, zoals bepaald door de Carwash, betaald te worden voor de Digitale Jetons. De Digitale Jetons kunnen slechts gebruikt worden bij de Carwash waar de Digitale Jetons werden aangekocht.


De Digitale Jetons zijn pas definitief verworven door de Gebruiker, van zodra betaling door Pro-Wash werd ontvangen. De Gebruiker verklaart zich akkoord om bevestiging van de aankoop van de Digitale Jetons te ontvangen door een mededeling in de Applicatie of op het emailadres van zijn Account.


De geafficheerde prijs van de Digitale Jetons, zoals weergeven in de Applicatie, mag door de Carwash op elk ogenblik gewijzigd worden. De prijs voor Digitale Jeton, is de prijs zoals bepaald in de Applicatie door de Carwash op het ogenblik van het plaatsen van de order door de Gebruiker. Pro-was kan niet worden gebonden door prijzen die niet op de Applicatie worden weergegeven. Alle prijzen worden weergegeven in Euro en zullen door Pro-Wash worden afgerekend in Euro. De Carwash bepaalt zelf de tijdsduur (eenheid) die aangekocht kan worden door de Digitale Jeton.


Door de Digitale Jetons te bestellen, wordt Pro-Wash gemachtigd door de Gebruiker om de betaling via de debet- of kredietkaart door te voeren waarvan de gegevens werden geregistreerd door de Gebruiker. De Gebruiker zal te allen tijde correcte, accurate en volledige betalingsgegevens registreren. Door kaartgegevens door te geven garandeert de Gebruiker dat hij gerechtigd is de kaart te gebruiken. De Gebruiker verklaart zich akkoord om alle bedragen te betalen op eerste verzoek indien de debet- of kredietkaart is vervallen of wordt geweigerd, of indien betaling wordt geweigerd door de betalingsinstelling. Betalingen worden gefaciliteerd door Adyen BV met maatschappelijke zetel te Simon Carmiggeltstraat 6-50; 1011 DJ Amsterdam, Nederland.


De Digitale Jetons kunnen enkel worden aangewend bij de Carwash waar deze werden aangekocht. De Digitale Jetons zijn niet overdraagbaar. De Gebruiker is verantwoordelijk om op regelmatige tijdstippen zijn Account te controleren, en Pro-Wash onverwijld op de hoogte te brengen van enige omissies, fouten of discrepanties. Digitale Jetons mogen niet verhandeld worden door de Gebruiker. Omzetting in cash of terugbetaling van de Digitale Jetons is niet mogelijk.


5. Gebruik van de Digitale Jetons

De Gebruiker kan aangekochte Digitale Jetons gebruiken in de respectievelijke Carwash in overeenstemming met de richtlijnen die van toepassing zijn in die Carwash en voor de duurtijd waarvoor deze Digitale Jetons geldig zijn. De dienstverlening van de Carwash gebeurt volledig overeenkomstige de voorwaarden of overeenkomst tussen de Gebruiker en de Carwash. Pro-Wash is enkel verantwoordelijk voor de betaling door middel van de Digitale Jetons en zal in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor de dienstverlening door de Carwash.


6. Intellectuele Eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit en ter beschikking gesteld worden in de Applicatie of op de Website komen uitsluitend toe aan Pro-Wash. Pro-Wash kent de Gebruiker een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, wereldwijde, niet-overdraagbare licentie toe om de Applicatie en de Website te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. De Gebruiker is niet gerechtigd om de Applicatie, de Website of zijn Account te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder toestemming van Pro-Wash. De Gebruiker erkent de Applicatie, Website en zijn Account uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met (i) deze Algemene Voorwaarden; (ii) enige andere instructies of richtlijnen van Pro-Wash, inclusief, maar niet beperkt tot, deze beschikbaar op de Applicatie en de Website; en (iii) toepasselijke wetgeving.


2. De Gebruiker niet gerechtigd om (i) ongeoorloofd gebruik te maken van de Accounts van andere Gebruikers; (ii) ongeoorloofd gebruik te maken van de Applicatie, de Website of het Account om illegale activiteiten te plegen of te promoten; (iii) zich voor te doen als een andere persoon of entiteit, of op een andere wijze verwantschap met een persoon of entiteit te veinzen; (iv) enig digitaal watermerk, auteursrecht, eigendomsrechtelijke bron of enige andere verwijzing naar intellectuele eigendomsrechten op de website te wijzigen, verplaatsen of belemmeren; (v) met opzet enige virussen, wormen, Trojaanse paarden, of enige andere items van vernietigende of ontwrichtende aard te verspreiden, of uw Account te gebruiken voor illegale, ingrijpende, schendende, belasterende of frauduleuze doeleinden; of (viii) het verplaatsen of op enige wijze omzeilen van technische of andere beveiligende maatregelen op de Applicatie of de Website.


7. Schorsing voor niet-nakoming

Indien Pro-Wash kennisneemt van of vermoedt dat, naar eigen goeddunken, de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden, of enige andere instructies, richtlijnen of beleid van Pro-Wash schendt, dan kan Pro-Wash de toegang tot het Account schorsen of beperken. De toegang tot het Account zal geschorst worden zolang de niet-nakoming van de Algemene Voorwaarden dat de schorsing of beperking heeft veroorzaakt, bestaat. Bij rechtmatige schorsing, of eenzijdige beëindiging door Pro-Wash heeft de Gebruiker geen recht op schadevergoeding of terugbetaling van Digitale Jetons.


8. Technische bijstand

In geval u technische bijstand wenst voor de Applicatie of de Website, kan u ons contacteren via mail op info@pro-wash. Pro-Wash garandeert geen respons- of resolutietijden. Pro-wash is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website of Applicatie, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Pro-wash kan ontstaan.


Technische bijstand voor de dienstverlening die door de Carwash wordt aangeboden, kan enkel rechtstreeks bij de Carwash verkregen worden. Pro-wash is in geen geval gehouden technische bijstand te verlenen voor de dienstverlening die door de Carwash wordt aangeboden.


9. Aansprakelijkheid

1. Pro-wash zal enkel voor directe schade aansprakelijkheid kunnen gesteld worden ten belope van het totale bedrag dat de Gebruiker aan Pro-wash heeft betaald gedurende een periode van zes (6) maanden voorafgaand aan het ogenblik waarop de contractuele fout werd vastgesteld. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Pro-Wash ten gevolge van (i) opzet, of (ii) fraude, beperken of uitsluiten.


2. Voor zover als wettelijk toegelaten, is Pro-Wash niet aansprakelijk voor indirecte, punitieve, incidentele of gevolgschade van eender welke aard, inclusief, maar niet beperkt tot, de schade of kosten veroorzaakt door winstderving, verlies van data, inkomsten, goodwill, verkoop of vervangende diensten, of eigendomsschade ten gevolge van of in connectie met het gebruik van de Applicatie, de Website of het Account onder deze Algemene Voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, enige misrekeningen, of het gebruik, misbruik, of onmogelijkheid om de Applicatie, de Website te gebruiken, onafhankelijk van de oorzaak of de aansprakelijkheidsleer, zelfs indien Pro-Wash ervan op de hoogte is gesteld dat zulke schade zich mogelijks kon voordoen.


3. Pro-Wash is niet aansprakelijk voor het onrechtmatig gebruik van de Applicatie, de Website of uw Account door de Gebruiker of een derde partij.


10. Garantie

1. Pro-wash zal redelijke inspanning leveren om de Applicatie ter beschikking te stellen. Pro-Wash geeft geen garantie, expliciet of impliciet, ten aanzien van de beschikbaarheid van de Applicatie of de Website.


2. De Gebruiker erkent te weten dat hij de Applicatie en Website op eigen risico gebruikt, en dat alles ‘AS IS’ ter beschikking wordt gesteld. Pro-Wash is geenszins aansprakelijk voor schade die de Gebruiker zou lijden door het gebruik van de Applicatie of de dienstverlening door de Carwash.


3. Pro-Wash garandeert niet dat alle onjuistheden kunnen gecorrigeerd worden, of dat toegang tot of gebruik van de Applicatie, Website of uw Account steeds ongestoord, veilig of foutloos zal verlopen.


4. De Gebruiker erkent en aanvaardt dat er bepaalde risico’s zijn verbonden aan het transfereren van informatie over, en het bewaren van informatie op het internet, en dat Pro-Wash niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig verlies van uw data.


5. De Gebruiker garandeert dat alle Persoonsgegevens verleend aan Pro-Wash accuraat en oprecht zijn en dat deze (i) niet misleidend, lasterlijk, of onwettelijk zijn; (ii) geen virussen, wormen of andere kwaadaardige programmeercodes bevatten met als doel schade aan Pro-Wash’s systeem of data aan te richten; of (iii) op enige andere wijze de rechten van een derde partij schenden. De Gebruiker erkent hierbij dat elk gebruik van de Applicatie, Website of het Account in strijd met deze garanties, een ongeoorloofd en oneigenlijk gebruik van de Applicatie, de Website of het Account inhouden waarvoor Pro-Wash niet aansprakelijk kan worden gesteld.


11. Vrijwaring

De Gebruiker erkent hierbij Pro-Wash te vrijwaren en schadeloos te stellen voor elke claim, verlies, aansprakelijkheid, of schade van welke aard dan ook welke Pro-Wash kan lijden ten gevolge van een claim van een derde partij betreffende (i) de schending van de Algemene Voorwaarden of enige andere instructies of richtlijnen van Pro-Wash, (ii) informatie op het Account dat intellectuele eigendomsrechten van derden schendt, en (iii) fraude, grove fout, nalatigheid of opzet.


12. Derden

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat indien hij door het gebruik van de Applicatie of Website toegang krijgt tot bepaalde diensten van derden, er in dat geval afzonderlijke algemene voorwaarden en/of privacy policies van deze derden van toepassing zijn. Pro-Wash is niet verantwoordelijk voor deze algemene voorwaarden en/of privacy policies van derden noch voor de naleving ervan.


13. Privacy

1. Pro-Wash verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de Gebruiker te verwerken overeenkomstig haar Privacy Policy die op de Website terug te vinden is.


2. Deze Privacy Policy maakt onverkort deel uit van deze Algemene Voorwaarden.


14. Varia

1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. Elke betwisting die betrekking heeft op deze Algemene Voorwaarden zal worden beslecht volgens Belgisch recht, met uitsluiting van enige regels van internationaal privaatrecht. Alle betwistingen uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.


2. Contactgegevens. Vragen, opmerkingen en verzoeken omtrent deze Algemene Voorwaarden dienen geadresseerd te worden aan AUTO CLEANING SERVICE PRO-WASH BV, Europark-Oost 36, 9100 Sint-Niklaas, info@prowash.be.